Arts

ศิลปะสมัยสุโขทัย สะท้อนวิถีไทยใดในอดีต

ศิลปะสมัยสุโขทัย

มนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่บนโลก ความคิดของมนุษย์จะสามารถส่งผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเป็นของตนเอง ทำให้สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ได้เสมอ มนุษย์มักจะสร้างสิ่งที่สวยงามเพื่อแสดงถึงความเจริญของอารยธรรมและบ้านเมืองของตนเอง หรือที่เราเรียกกันว่า “ศิลปะ” นั่นเองค่ะ

การคิดค้นและการประดิษฐ์ผลงานทางศิลปะนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะค่ะ เพราะคนโบราณนั้นมีความฉลาดในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังรักการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ของตนเองไปสู่ผู้อื่น

ด้วยวิธีการนำเสนออย่างวิจิตรงดงามตามความสามารถของตนเอง

ด้วยความคิดของผู้มีความรู้แตกต่างกัน ทำให้ผู้คนแต่ละยุคสมัยนั้นมีผลงานสืบทอดให้ลูกหลานแตกต่างกัน ผลงานที่ดีเด่นก็จะได้รับการยกย่องและความนิยมมาจวบจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

ถ้าหากกล่าวถึง ศิลปะสมัยสุโขทัย หรือการประดิษฐ์ผลงานที่เลื่องชื่อและได้รับการยกย่องในสมัยสุโขทัยนั้น จะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับศาสนา ที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยก็คือ “พระพุทธศาสนา” นั่นเองค่ะ

เพราะว่าประชากรชาวไทยนั้น นับถือศาสนาพุทธ เรียกได้ว่าเป็น “ศาสนาประจำชาติ” เลยทีเดียวค่ะ

โดยผลงานศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยสุโขทัย มีดังนี้ค่ะ

ด้านประติมากรรม

พระปางลีลา สุโขทัย

เนื่องจากในยุคสมัยสุโขทัยนั้น พระพุทธศาสนาค่อนข้างที่จะเจริญในประเทศไทย มีชาวไทยนับถืออยู่จำนวนมาก จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธในการสร้างสรรค์ศิลปะขึ้นมา นั่นก็คือ “พระพุทธรูป” นั่นเองค่ะ สร้างสรรค์จากการนำวัตถุอันล้ำค่าอย่างทองมาใช้ทำพระพุทธรูปในปางต่าง ๆ เช่น ปางลีลา ปางห้ามญาติ ปางขัดสมาธิ

ด้านจิตรกรรม

จิตรกรรมฝาผนัง สุโขทัย

ในด้านของจิตรกรรมก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังและยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน ก็คือ จิตรกรรมฝาผนัง นั่นเองค่ะ ผู้วาดนั้นได้สะท้อนถึงเรื่องราวและความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ไตรภูมิ เป็นต้น นอกจากที่จะทำให้เราชาวไทยได้ชมภาพวาดอันวิจิตรงดงามแล้ว ก็ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมกลับไปอีกด้วยค่ะ

 

ด้านสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม สุโขทัย

ความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมนั้นจะเป็นอะไรไปไม้ได้เลย นอกจากวัดวาอารามค่ะ เนื่องจากเราเป็นชาวพุทธ ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมอันสวยงามจึงออกมาในรูปแบบของโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์นั่นเองค่ะ

 

ผลงานทางศิลปะเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึง “วิถีชีวิตชาวสุโขทัย ว่านับถือศาสนาพุทธ” และที่สำคัญก็คือ มีการดำรงชีวิตอยู่ในธรรมเสมอ ปฏิบัติตนดี และเกรงกลัวต่อบาป หากเราชาวพุทธควรนำเอาแนวคิดเหล่านี้มาเป็นตัวอย่าง บ้านเมืองก็คงสงบสุขไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ