ความหมายของ “ศิลปะ” กับการให้คุณค่าของงานศิลป์

เมื่อมนุษย์เราเกิดขึ้นมาแล้วนั้น ย่อมมีความคิดและจิตใจเป็นของตนเอง เมื่อเราได้รวมกันเป็นหมู่คณะหรือรวมกันเป็นเมือง ประเทศ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ

การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มีอยู่ในขณะนั้น ให้ผู้อื่นได้รับทราบ

สืบต่อกันมาจนถึงในยุคปัจจุบัน มนุษย์เราก็ได้สร้างสิ่งที่มีความสวยงามให้แก่โลกใบนี้ โดยที่ผู้คนมักจะเรียกกันว่า “ศิลปะ” นั่นเองค่ะ แต่น้อยคนนักที่จะสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้จริง

ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจมันโดยการทราบความหมายกันก่อนดีกว่าค่ะ

ศิลปะ หมายถึง

ปัจจุบันนี้ ผู้คนมักจะตีความความหมายของคำว่าศิลปะว่า เป็นสิ่งที่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ เช่น วัตถุ ภาพวาด เป็นต้น หรือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างดนตรี เป็นต้น

การให้คำจำกัดความของ “ศิลปะ” นั้นกว้างขวางมาก เราจึงต้องยกตัวอย่างการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านของศิลปะที่สามารถให้คำจำกัดความได้ โดยเราได้อ้างอิงจาก 3 แหล่งข้อมูล ดังนี้ค่ะ

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออก ในรูปลักษณ์ ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล่าวว่า ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) กับประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

อริสโตเติล

อริสโตเติล กล่าวถึงความหมายของ ศิลปะ

อริสโตเติล เป็นปราชญ์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคกรีก ท่านกล่าวว่า ศิลปะ หมายถึง การเลียนแบบธรรมชาติ

จากการให้คำจำกัดความนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรเห็นด้วยอย่างมากค่ะ เพราะจุดเริ่มต้นของการสร้างผลงานศิลปะก็คือ “ธรรมชาติ” นั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นสีสันที่ใช้ระบายลงไปบนภาพ ก็เลียนแบบสีสันของธรรมชาติ การแสดงท่าทางในการร่ายรำก็เป็นท่าทางจากกริยาที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี กล่าวถึง ศิลปะ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ( C. Feroei, พ.ศ. 2435-2505 )ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า

ศิลปะ หมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและด้วยความคิด

เมื่อสรุปความหมายจากการให้คำจำกัดความของ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี แล้ว เราจะเห็นว่า…

การให้ความหมายของคำว่าศิลปะ นั้นคล้ายคลึงกับความคิดของคนเราในปัจจุบันมากที่สุด

แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง การใช้ความคิดสร้างผลงานของตนเองให้มีความโดดเด่น ตามแบบฉบับหรือความชอบ และสิ่งสุดท้ายที่จะช่วยทำให้ผลงานสำเร็จ ก็คือ การ “ลงมือทำ” ค่ะ จึงเกิดเป็นผลงานที่เราสามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะ